A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
ALAPSZABÁLYA
 
I. Fejezet
 
Általános rendelkezések:
Az egyesület elnevezése: TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
Rövidítése: TIT Megyei Egyesület
Működési területe: Komárom-Esztergom megye és megbízás alapján Magyarország és külföld.
Székhelye: 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos út 106.
Pecsétje: TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, Tatabánya.
Területi szervezeteknél - működési terület feltüntetésével - azok székhelye.
A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület jogi személy.
 
II. Fejezet
 
A TIT Megyei Egyesület szervezeti keretet és működési lehetőséget biztosít azoknak az értelmiségieknek, szakembereknek, akik tájékoztatással, a tudományos és szakmai ismeretek széleskörű terjesztésével kívánnak hozzájárulni az általános és szakmai műveltség megszerzéséhez, elmélyítéséhez.
1.) Az Egyesület céljai:
      a.) Az értelmiség számára demokratikus közéleti fórumok biztosítása, a tudományos eszmecserék, a tájékozódás, a más tudományok irányába történő kitekintés lehetőségének megteremtése.
      b.) Gazdagítani az iskolán kívüli művelődés lehetőségeit, folyamatosan fejleszteni az ismeretek elsajátításának megkönnyítését szolgáló pedagógiai és módszertani eljárásokat.
      c.) A tudományosan megalapozott ismeretek széleskörű elterjesztésével segíteni az általános és a szakmai műveltség színvonalának emelkedését.
      d.) A művelődés eszközeivel meggyorsítani a hazai demokratizálási folyamatot, a jogállamiság, a fejlett civil társadalom létrehozását.
      e.) Lehetőséget biztosítani tagjai részére a tudományos-oktatási és művelődési vállal-kozásokban ismereteik hasznosítására.
      f.) Ösztönözni és szolgáltatások biztosításával megkönnyíteni a tagok önművelődését, továbbképzését, elősegíteni tudásuk korszerűsítését.
      g.) Fórumot biztosítani a tagság eszmecseréjéhez, szakmai, közéleti vitáihoz és ezekkel is befolyásolni a helyi társadalmi közélet, a művelődéspolitika alakulását.
      h.) Kapcsolatot létesíteni a hasonló tevékenységet folytató szövetségekkel, egyesületekkel, intézményekkel, és azokkal a célok érdekében együttműködni.
2. ) Az Egyesület feladatai:
      a.) A tudományok új eredményeinek gyors és széleskörű megismertetése.
      b.) A tanuló ifjúság iskolarendszerű oktatásának kiegészítése, a tanórán kívüli nevelés, a tehetséggondozás és képességfejlesztés felkarolása. 1997/CXL. törvény 76. § (2) a. pontja.
      c.) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények, konferenciák, tanfolyamok, nyári egyetemek és táborok szervezése, természeti és építészeti értékek megismertetése. 1997/CXL. törvény 5. § (c) , 76. § (d).
      d.) Az idegen nyelvek elsajátításának elősegítése, vizsgáztatás megszervezése.
      e.) Írásos ismeretterjesztő kiadványok, kép- és hanganyagok elkészítése, forgalmazása.
      f.) A munkerőpiacon nehéz helyzetben lévők részére át- és továbbképző tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás. 1993/LXXVI. törvény 1. § (1) b, d, e pontja, 2. § (3).
      g.) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 1997/CXL. törvény 76. § (c).
      h.) Az életmód, az életminőség javításához nélkülözhetetlen mindennapi ismeretek terjesztése a hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 1997/CXL. törvény 76. § (b).
      i.) Más közhasznú szervezetek részére biztosított kulturális, oktatási, művelődési szolgáltatások.
      j.) Részvétel a műszaki fejlesztés, kutatás gyakorlati megvalósításában, a gyakorlati tevékenység tudományos eredményeken alapuló fejlesztésében.
      k.) Kulturális szolgáltatásokkal, gazdaságilag hatékony vállalkozásokkal, hozzájárulni céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek megteremtéséhez.
 
III. Fejezet
 
A TIT Megyei  Egyesület szervezete
1.) A TIT Megyei Egyesület tagja lehet minden nagykorú magyar és Magyarországon élő külföldi állampolgár, aki elfogadja az egyesület céljait, alapszabályát és azok megvalósításában részt kíván venni.
2.) Az Egyesületen belül Ifjúsági Csoport működik, amelynek tagja lehet minden olyan 18 éven aluli fiatal aki az Egyesülethez akar tartozni.
3.) A tizenöt éve eredményes ismeretterjesztő munkát végző egyesületi tagokat a Közgyűlés, a megyei Elnökség javaslata alapján az Egyesület tiszteletbeli tagjává választhatja és mentesíti a tagdíj befizetése alól.
4.) A TIT Megyei Egyesület pártoló tagja lehet - írásbeli megállapodás alapján - minden olyan intézmény, vállalat, szövetség vagy más jogi személy, amelynek adománya az Egyesület célkitűzéséhez kapcsolódik.
5.) Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat a tagokon kívül mások is igénybe vehetik.
6.) A TIT Megyei Egyesület tagsága közvetlenül, illetve városi szervezeteken, vagy adott problémához, érdeklődési körhöz kapcsolódó csoportokon keresztül tartozik az Egyesülethez. A területi csoportok nem jogi személyek.
7.) Az Egyesület - a szervezetek munkájának megsegítése érdekében - irodát működtet.
8.) A tevékenységi körébe tartozó egyes feladatai elvégzését, vállalkozási formában működő szervezeti egységek létrehozásával és működtetésével is elláthatja.
9.) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztethető mértékben végezhet.
 
IV. Fejezet
 
A tagság jogai és kötelességei
1.) A tagok jogai:
      a.) Részt vehetnek az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában, választók és választhatók.
      b.) Közreműködhetnek az Egyesület soronkövetkező céljainak és feladatainak meghatározásában és végrehajtásában.
      c.) Részt vehetnek az Egyesület munkájában, kedvezményesen látogathatják annak nyilvános rendezvényeit, az előadói továbbképzéseket.
      d.) Használhatják a TIT céljainak érdekében az Egyesület eszközeit.
      e.)Észrevételeikkel, javaslataikkal fordulhatnak az Egyesület irányító testületeihez, szervezeti egységeihez.
      f.) Az Egyesületen belül létrehozhatnak tudományági szervezeti kereteket, érdeklődési- és problémakörökhöz kapcsolódó csoportokat.
2.) A tagok kötelességei:
      a.)Az Alapszabály szerint részt venni az Egyesület életében, közreműködni a célok meghatározásában és a feladatok megvalósításában.
      b.)Fizetni az Egyesület Közgyűlése által meghatározott tagdíjat.
3.) Az egyesületi tagság megszűnik:
      - kilépéssel (ezt írásban vagy szóban kell bejelenteni),
      - törléssel (ha a tagsági díját 2 évig nem fizeti),
      - kizárással (magatartásával vagy alapszabályt sértő tevékenységével méltatlanná válik a tagságra),
      - elhalálozással.
 
4.) A tag felvétele:
      a.) A jelentkező írásban nyilatkozik, hogy az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és tag kíván lenni.
      b.) A tagságról és a pártoló tagságról nyilvántartást kell vezetni. A tagságot tagsági könyv, illetve pártoló tagigazolvány, valamint a pártoló tagságról készített szerződés dokumentálja.
 
V. Fejezet
 
A TIT Megyei Egyesület vezető és ellenőrző szervei
1.) Az Egyesület vezető és ellenőrző testületei:
      a.) Közgyűlés
      b.) Elnökség
      c.) Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság
 
Az Egyesület Közgyűlése
      a) Az Egyesület legfelsőbb szerve, amelyet évente össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a tagság 30%-a -az ok és a cél megjelölésével- igényli, vagy az Elnökség úgy dönt. Az Egyesület közgyűlése nyilvános.
      b) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
      - Az Alapszabály jóváhagyása és módosítása.
      - Az Elnökség közhasznúsági jelentésének és az Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság beszámolójának értékelése és elfogadása.
      - Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása.
      - Az Elnökség és az Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, felmentése.
      - Az Elnök és az Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság elnökének nyílt, egyszeri szótöbbséggel történő megválasztása, felmentése.
      - Rendelkezés az Egyesület vagyonáról.
      - Az Egyesület célkitűzéseinek, hosszabb távú programjának és fő feladatainak meghatározása.
      - Döntés a tagsági díjakról.
      - Az Egyesület megszüntetéséről vagy más szervezettel való egyesüléséről történő döntés.
      c) A Közgyűlést az Elnökség készíti elő és hívja össze. A névreszóló meghívó tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét és napirendjét. A tagokat a közgyűlés összehívásáról az ülés megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíteni kell.
      d) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor a 30 napon belül azonos napirenddel összehívott Közgyűlés a résztvevő tagok számától függetlenül határozatképes.
      e) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben nyílt szavazással dönt, amelyhez a jelenlévők kétharmados egyetértése szükséges.
Közgyűlésről jegyzőkönyvet készíteni, melynek elkészítéséről, Egyesület Irodája gondoskodik. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az előterjesztéseket, javaslatokat, felszólalás lényegét, szavazásra feltett kérdéseket, szavazás módját eredményét (a döntést támogatók ellenzők számarányát), valamint a hozott határozatok, állásfoglalások javaslatok szószerinti szövegét, időpontját és
Az Egyesület Elnöksége
Az Elnökség tagjai: - az elnök
                              - az alelnök és
                              - 5 fő elnökségi tag
      a.) Két Közgyűlés között az Egyesület operatív vezető testülete az Elnökség, amely a Közgyűlés által elfogadott program szerint irányítja és ellenőrzi a munkát.
Az Elnökséget össze kell hívni:
      - ha az Elnök, vagy helyettesítésével megbízott személy úgy dönt,
      - ha az Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság kezdeményezi.
      b.) Az Elnökség kizárólagos hatáskörében:
      - határozatlan időre kinevezi az ügyvezető igazgatót, (aki főállású munkaviszonyban látja el feladatát) és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
      - elfogadja az Egyesület gazdálkodási irányelveit és érdekeltségi rendszerét,
      - elfogadja az Egyesület Szervezeti- és Működési Szabályzatát,
      - határoz a különféle munkabizottságok létesítéséről és megszüntetéséről,
      - díjakat, kitüntetéseket alapít és adományoz.
      c.) Az Elnökség testületileg működik, üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.
      d.) Az Elnökség összehívása - a napirendi pontokat is tartalmazó - névreszóló, írásos meghívóval történik.
      e.) Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökség több, mint fele jelen van, és ha az elnökségi tagok az ülés időpontjáról és helyéről és napirendjéről legalább 10 nappal korábban értesültek.
      f.) Az elnökségi ülést az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
      g.) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat egyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.
      h.) Évente egy alkalommal, az ügyintéző szerv tájékoztatása alapján értékeli az egyesület gazdasági helyzetét, és dönt az érdekeltségi rendszer elvei szerint, a bér- és jutalmazási kérdésekben.
 
Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság
1.) A tagok által közvetlen úton választott ellenőrző szerv. Tevékenységéért csak a megyei közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Feladata az egyesület jogszabály, Alapszabály szerinti működésének, gazdasági, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése. Évente legalább két alkalommal ülésezik.
2.) Ügyrendjét maga állapítja meg.
3.) Tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek, fontosabb megállapításairól -szükség szerint- tájékoztatja az Elnökséget.
4.)Ha jogszabálysértést, vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő eseményt, mulasztást fedez fel, köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és összehívását kezdeményezni.
5.) Véleményezi az Egyesület Szervezeti- és Működési Szabályzatát.
6.) Indítványozhatja az Elnökség a Közgyűlés összehívását. Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein.
7.) Minden testületi ülésről az érintetteket az időpont előtt legalább egy héttel értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendjét. Az Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság ülése határozatképes, ha azon a bizottsági tagok közül legalább 2 fő jelen van.
 
VI. Fejezet
 
A vezető tisztségviselők hatásköre
1.) Az Egyesület Elnöke
      a.) Az Egyesület törvényes képviselője az Elnök. Két elnökségi ülés között -beszámolási kötelezettséggel- az Elnök gyakorolja az elnökség jogkörét.
      b.) Az Elnök jogkörét írásos meghatalmazás alapján átruházhatja az alelnökre, vagy az ügyvezető igazgatóra.
      c.) Az Elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
      d.) Az Egyesület elnökének feladatai:
      - az Elnökség nevében összehívja a Közgyűlést,
      - összehívja és vezeti az elnökségi üléseket,
      - szervezi és figyelemmel kíséri a Közgyűlés és az Elnökség állásfoglalásainak, határozatainak végrehajtását,
      - beszámol a Közgyűlésnek és az Elnökségnek a hozott határozatok végrehajtásáról, az általa tett fontosabb intézkedésekről,
      - sürgős ügyekben az ügyvezető igazgató véleményének kikérése után dönt,
      - az ügyvezető igazgatóval munkamegosztás szerint képviseli az Egyesületet az illetékes vagy társszervek előtt,
      - figyelemmel kíséri az iroda munkáját, az ügyvezető igazgatót rendszeresen beszámoltatja az elvégzett feladatokról.
 
2.) Az alelnök
      - Az alelnököt az egyesület elnöksége saját tagjai közül nyílt, egyszerű szótöbbséggel választja meg.
      - Az alelnök az elnököt akadályoztatása vagy felkérése esetén helyettesíti, aki az elnök jogait ilyen esetekben korlátozás nélkül gyakorolja.
 
3.) Az ügyvezető igazgató
Az Egyesület Elnöke megbízásából intézi az Egyesület napi ügyeit. Ennek során a pénzintézeteknél, -a főkönyvelővel közösen- egyéb hivatalos helyeken, önállóan aláírási joggal rendelkezik.
      - Előkészíti a vezetőtestületi üléseket, biztosítja a működési feltételüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
      - Rendszeresen beszámol tevékenységéről és a hozott határozatok végrehajtásának helyzetéről.
      - Mint az iroda vezetője, a főhivatású munkatársak vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat.
      - A városi vezetőségekkel egyetértésben kinevezi a tagszervezetek titkárait.
      - Gondoskodik a munkaterv és költségvetés elkészítéséről, valamint a szervezet éves mérlegének elkészíttetéséről.
      - Koordinálja a tagszervezetek munkáját.
      - Munkakapcsolatot tart az ismeretterjesztésben érdekelt szervezetekkel.
 
VII. Fejezet
 
Az Egyesület gazdálkodása
1.) Egyesület vagyona a tevékenysége során szerzett vagyonból (ingatlanok, ingóságok, pénzvagyon, egyéb eszközök) áll.
2.) Az Egyesület bevételei:
      - tagdíj (természetes személyektől, jogi személyektől),
      - pártoló tagok anyagi támogatása,
      - jogi és magánszemélyek adományai és hozzájárulása,
      - céltámogatás (pl. minisztériumoktól, önkormányzatoktól, külföldi szervezetektől stb.),
      - célfeladatok és megrendelések teljesítésének ellenértéke,
      - saját eszközeiből végzett befektetési tevékenység hozama,
      - az Egyesület által, vagy részvételével végzett vállalkozások, szolgáltatások ár- és díjbevétele, egyéb források.
3.) Az Egyesület költségei:
      - az egyesületi élettel járó minden kiadás, (közvetlen és közvetett költség, ráfordítás),
      - a vállalt célfeladatok és megrendelések teljesítésével járó kiadások, (közvetlen és közvetett költség, ráfordítás),
      - az Egyesület által vagy részvételével alakított vállalkozások, szolgáltatások kiadásai, (közvetlen költség).
4.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységére, illetve működési feltételeire fordítja.
5.) Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.
 
VIII. Fejezet
 
Zárórendelkezések:
1.) A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület kinyilatkoztatja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól függetlenül működik, azokat nem támogatja és tőlük támogatást nem kap.
2.) Országgyűlési képviselőjelöltet, megyei és helyi önkormányzati választásokon jelöltet megalakulása óta nem állított, nem támogatott és a továbbiakban ilyen szándéka nincs.
3.) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdéseket -vezető testületek döntései, nyilvánosságra hozatal módja, szolgáltatás igénybevételének módja- a Szervezeti- és Működési Szabályzatban kell részletesen megfogalmazni.
Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály, vagy a Szervezeti- és Működési Szabályzat nem rendelkezik, az 1989. évi II. törvény vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 
Tatabánya, 2005. április 22.
 
Kovaliczky István
ügyvezető igazgató
Danis József
elnök