Adatkezelési tájékoztató a tagnyilvántartásához

Adatkezelési tájékoztató

a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

tagnyilvántartásához

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület tagjai által az Egyesületbe való belépés, valamint az egyesületi tagság gyakorlása során megadott és az Egyesület által, a tagság fennállása alatt kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

A jelen adatkezelési szabályzat a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület (továbbiakban az Adatkezelő) számára a tagjai által önkéntes hozzájárulással megadott és a tagnyilvántartásban tárolt és ahhoz kapcsolódó adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és -ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges- naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
Az adatkezelő címe: 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 106.
Az adatkezelő elérhetőségei: email: megyetit@titkom.hu tel: +36 (34) 310-622
honlap: www.titkom.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

Adatkezeléssel érintettek köre: A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület jelenlegi és volt tagjai.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A tagok a belépés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés céljai: A tagok egyesületi tagságának nyilvántartása, tájékoztatók küldése postán és/vagy e-mailben az Egyesület eseményeiről és az egyesületi működésről, szükség esetén kapcsolatfelvétel miatt.

Az adatkezelés módja: Manuális adatbevitel a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület tagnyilvántartó rendszerében, valamint címlista készítése a tagnyilvántartó rendszerből.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az adatok kezelése a tagság létrejöttéhez elengedhetetlen, ezek nélkül a tagság nem jöhet létre.
A tagoktól az Adatkezelő a következő adatokat kéri önkéntes alapon:
– A tag teljes neve (vezetéknév és keresztnév),
– A tag anyja neve,
– A tag lakcíme,
– A tag születési helye, ideje,
– A tag e-mail címe.
Az Adatkezelő a fenti adatokat tárolja önkéntes alapon, a tag kifejezett hozzájárulásával.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megadott adatokat az Adatkezelő a tagság fennállása alatt határozatlan ideig, a nem fizető
korábbi tagok adatait az utolsó tagdíjfizetés évének utolsó naptári napjától számított 10 évig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 1. ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat az Egyesület igazgatója kezeli, indokolt esetben a gazdaságvezető részére adatot szolgáltat.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését,
 3. c) a személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint
 4. d) személyes adatainak – a jogos érdek körébe tartozó adatkezelés kivételével – törlését, vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása nem kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést -beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is- megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidő betartását elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, melyeket nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 1. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

Kérjük a tisztelt tagjainkat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vegyék fel a kapcsolatot az Egyesülettel, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk továbbá a tagokat, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jogmegsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. HATÓSÁG

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu