Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc

 

 

Názov projektu: Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc

Registračné číslo a obdobie projektu: SKHU/1902/4.1/050, 1. január 2021 – 31. december 2022.

Celkový rozpočet projektu 391,020.00 EUR
z toho podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 332,367.00 EUR
Celkový rozpočet Združenia TIT Komárňansko-ostrihomskej župy 321,060.00 EUR
 z ktorých
  • príspevok EÚ 272,901.00 EUR
  • národný príspevok 32,106.00 EUR
  • vlastný zdroj TIT 16,053.00 EUR
Združenie TIT Komárňansko-ostrihomskej župy a Slovenská ústredná hvezdáreň (Hurbanovo – Ógyalla) úspešne podali žiadot’
 v rámci Programu spolupráce Slovensko – Mad’arsko Interreg V-A STARS CONNECT US na realizovanie projektu SKHU/1902/4.1/050.
 Hlavným ciel’om projektu je posilňovanie a ďalší rozvoj spolupráce medzi dvomi najdôležitejšími observatóriami pohraničnej oblasti
 Komárňansko-ostrihomskej župy a Nitrianskeho samosprávneho kraja (Slovenská ústredná hvezdáreň /SÚH/, Hvezdáreň a múzeum
 TIT Károlya Posztoczkyho /Hvezdáreň Tata/).
 Za účelom rozvoja a posilnenia vedeckej práce vytvoria obaja partneri spoločné profesionálne programy, podujatia na rozširovanie poznatkov,
 exkurzie a školenia a nakúpia inovatívne prístroje pre vykonávanie vedeckých pozorovaní. Rôzne propagačné aktivity, ako sú verejné
 konferencie, astronomické sút’aže pre študentov, verejné exteriérové pozorovania s prenosným d’alekohl’adom alebo interaktívne výstavy
 poslúžia na to, aby sa zatraktívnila astronómia pre l’udí. Viacjazyčné webové stránky a brožúry poskytnú aktuálne informácie o programoch
 organizovaných našimi astronómami. Vyššie uvedeným ciel’om slúži aj investícia do infraštruktúry v Tate.
 Na jednej strane umožní rozšírenie observatória členom Združenia TIT Komárňansko-ostrihomskej župy vykonávat’ vedecké pozorovania
 vo Hvezdárni Tata a tým pomáhat’ vedeckej práci SÚH. Posilní sa tým synergia medzi týmito dvoma organizáciami.
 Na druhej strane budú rozšírené priestory slúžit’ širokej verejnosti, pretože poskytnú dostatok priestoru aj pre nové služby poskytované
 návštevníkom, pričom aj dedičstvo Posztoczkyho vystavené v interaktívnom múzeu dostane dôstojné umiestnenie v súlade s jeho významom.