Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc

Názov projektu: Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc

Registračné číslo a obdobie projektu: SKHU/1902/4.1/050, 1. január 2021 – 30. szeptember 2023.

Celkový rozpočet projektu 701,586.79 EUR
z toho podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 596,348.77 EUR
Celkový rozpočet Združenia TIT Komárňansko-ostrihomskej župy 631,626.79 EUR
 z ktorých
  • príspevok EÚ 536,882.77 EUR
  • národný príspevok 63,162.67 EUR
  • vlastný zdroj TIT 31,581.35 EUR

Združenie TIT Komárňansko-ostrihomskej župy a Slovenská ústredná hvezdáreň (Hurbanovo – Ógyalla) úspešne podali žiadot’ v rámci Programu spolupráce Slovensko – Mad’arsko Interreg V-A STARS CONNECT US na realizovanie projektu SKHU/1902/4.1/050.Hlavným ciel’om projektu je posilňovanie a ďalší rozvoj spolupráce medzi dvomi najdôležitejšími observatóriami pohraničnej oblasti Komárňansko-ostrihomskej župy a Nitrianskeho samosprávneho kraja (Slovenská ústredná hvezdáreň /SÚH/, Hvezdáreň a múzeum TIT Károlya Posztoczkyho /Hvezdáreň Tata/).

Za účelom rozvoja a posilnenia vedeckej práce vytvoria obaja partneri spoločné profesionálne programy, podujatia na rozširovanie poznatkov, exkurzie a školenia a nakúpia inovatívne prístroje pre vykonávanie vedeckých pozorovaní. Rôzne propagačné aktivity, ako sú verejné konferencie, astronomické sút’aže pre študentov, verejné exteriérové pozorovania s prenosným d’alekohl’adom alebo interaktívne výstavy poslúžia na to, aby sa zatraktívnila astronómia pre l’udí.Viacjazyčné webové stránky a brožúry poskytnú aktuálne informácie o programoch organizovaných našimi astronómami.

Vyššie uvedeným ciel’om slúži aj investícia do infraštruktúry v Tate.

Na jednej strane umožní rozšírenie observatória členom Združenia TIT Komárňansko-ostrihomskej župy vykonávat’ vedecké pozorovania vo Hvezdárni Tata a tým pomáhat’ vedeckej práci SÚH.

Posilní sa tým synergia medzi týmito dvoma organizáciami.

Na druhej strane budú rozšírené priestory slúžit’ širokej verejnosti, pretože poskytnú dostatok priestoru aj pre nové služby poskytované návštevníkom, pričom aj dedičstvo Posztoczkyho vystavené v interaktívnom múzeu dostane dôstojné umiestnenie v súlade s jeho významom.

Medzinárodná Konferencia Slnečných hodín

Kuny Domokos Múzeum (v hrade Tata) 18. septembra 2021 (sobota).

Nový hvezdáreň

Pozorovaní Slnka

12. augusta 2023 – 29. septembra 2023

Pozorovaní meteorov

11/12., 12./13., 13./14., 14./15. augusta 2023

Záverečná Konferencia

Hvezdáreň Tata 21. septembra 2023